Bangkok Celeb Run for Love


รับอุปกรณ์

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2562

  • เวลา : 15.00 – 20.00 น.
  • สถานที่ : ห้าง Show DC (ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กันยายน 2562

  • เวลา : 10.00 – 20.00 น.
  • สถานที่ : ห้าง Show DC (ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร

Google Map : https://goo.gl/maps/TE1cLbsDagGiAXNRA

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

รับอุปกรณ์
วันที่ 18 – 20 กันยายน 2562
เวลา : 15.00 – 20.00 น.
สถานที่ : โชว์ ดีซี ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กันยายน 2562
เวลา : 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ : โชว์ ดีซี ชั้น G กรุงเทพมหานคร
Google Map : https://goo.gl/maps/TE1cLbsDagGiAXNRA

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

Website : www.super2event.com

Facebook : Super2

อีเมล : Super2event@gmail.com

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66 (0)8 1818 6155 (รันลา)

(จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)