SHOW DC Shuttle Service

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงบริการสำหรับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โชว์ ดีซี จะปรับการให้บริการรถรับส่งตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ เป็นต้นไป ซึ่งบริการนี้จะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างโชว์ ดีซี กับสนามบืนนานาชาติทั้งสองแห่ง และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามาถเดินทางทั้งไปและกลับจากโชว์ ดีซีทั้งจากสยามบิน และจากตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือตารางเดินรถอัพเดท สามารถติดต่อ SHOW DC Facebook หรือโทร.02-203-1890


 *ไม่มีบริการรับกลับจากสนามบินทั้งสองแห่ง ขออภัยมา ณ ที่นี้